Spirometrija

Spirometrija je jednostavna, brza i neinvazivna metoda za ispitivanje funkcije pluća. Ovom metodom ispituje se ventilacijska funkcija pluća ali i neki statički i dinamički volumeni i kapaciteti pluća. Spiro-metrija je osnovni test kojim se počinje ispitivanje disajne funkcije, na osnovu kojeg se odredjuje koji će testovi još biti potrebni da bi se utvrdio tip oštećenja.Izvodi se na aparatu koji se naziva spirometar i na njemu se dobija dijagramski zapis.

Aparat ima malu cev, odnosno usnik, koji je u uslovima aktuelne epidemiološke situ-acije od plastike sa filterom koji je nepropustan za viruse i bakterije i koji je za jednokratnu upotrebu. Jezik se ne stavlja u usnik da se ne zatvori njegov prolaz, već se aparat samo stavlja izmedju usana. Na nos se stavlja štipaljka. Na početku dišete normalno kroz usisnik, pa zatim brzo udahnete punim plućima i odmah što brže i jače izduvate sav vazduh iz pluća.

Sve vreme se prati dijagram na monitoru kompijutera koji izračunava sve parametre I statističke analize Posmatraju se parametri vaših pluća u odnosnu na predvidjene funkcije u zavisnosti od pola, telesne težine, godišta, i visine pacijenta. Testiranje se vrši više puta, a najčešće tri puta, radi veće preciznosti i uzima se tehnički najuspešniji test koji se zatim štampa sa pisanim tumačenjem od strane lekara.

Koje su indikacije za izvodjenje spirometrije?
• Ukoliko se sumnja da postoji neka vrsta oboljenja pluća
• Radi postavljanja dijagnoze nekih plućnih oboljenja, a pre svega hronične opstruktivne bolesti pluća i procene težine iste.
• Koristi se u u dijagnostici astme, bronhiektazija, emfizema pluća, tumora pluća i cistične fibroze.
• Ova metoda je od velike koristi i za procenu efekta terapije koja se primenjuje u lečenju ovih bolesti. U tom smislu spirometrija se često kombinuje sa tzv. bronhodilatatornim testom. Ovaj test podrazumeva inicijalno izvođenje procedure, a potom ponavljanje iste posle jednokratne ap-likacije bronhodilatarnog leka (Ventolin, Berodual)

Priprema i procedura
Za početak, lekar treba da pacijentu vrlo jasno objasni zašto se ispitivanje izvodi. Zatim je po-trebno da mu praktično demonstrira postupak. Za ovu vrstu ispitivanja, najpoželjnije je da paci-jent sedi u konfornom položaju. Nikakve druge pripreme nisu potrebne. Sama procedura je bez-bolna i jednostavna, budući da se ispitivanje zasniva na udisanju i izdisanju vazduha.

Scroll to Top